MOBILITY A JEJICH PŘÍNOS

Mobility vycházejí z plánů osobního rozvoje každého pracovníka. V rámci projektu dochází zapracování mobilit do těchto plánů a inovaci profesního portfolia.

Většina mobilit se skládala z intenzivního kurzu angličtiny, který byl doplněn o odpolední kurzy se zaměřením na nové trendy a metody ve výuce a rozvoj školy.

Metoda CLIL - mobilit se zúčastnili pedagogové, kteří chtějí zavádět metodu CLIL ve svých hodinách. (Content and Language Integrated Learning (CLIL) je přístupem ve vzdělávání, v rámci kterého je vyučován obsah nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny kompetence v cizím, případně druhém jazyce. Je tedy typický pro svou dualitu cílů, čímž se odlišuje od běžných hodin vyučovaných v mateřském jazyce žáků, ale také od hodin cizích jazyků jako takových). Mobilit se zúčastnili celkem 3 učitelé (dvě paní učitelky na I. stupni, jeden pedagog na II. stupni). Kurz je obohatil o spousty materiálů, které jsou k dispozici na těchto stránkách. Učitelé byli metodou CLIL nadšeni a postupně začleňují některé aktivity do svých hodin.

ICT Technology - kurz zaměřen na power point, apps ve výuce, Go IWB

Kreativní učení - nové metody ve výuce a zábavné učení i pro nepopulární gramatické jevy. Rozsah kurz naleznete zde.

Jazykový kurz - téměř všichni absolvovali v rámci své mobility jazykový kurz. Výjimkou byli učitelé anglického jazyku. Před samotnou mobilitou byl všem účastníkům nabídnut přípravný kurz angličtiny. U všech účastníků byl zaznamenán posun v anglickém jazyku, markantnější posun byl u začátečníků A1 a A2. Zlepšení jazykové úrovně pedagogů vede ke zlepšení úrovně žáků.

Sebe-evaluace - sdílení příkladů dobré praxe v oblastí autoevaluačních kritérií a evaluačních nástrojů. Inforamace se stanou inspirací pro vlastní evaluaci školy, která proběhne v červnu 2017.


Plánování projektu - zaměření kurzu na efektivní řízení projektu a stylistiku projektové žádosti. Získané zkušenosti budou zúročeny jak při řízení finančních projektů, tak při celkovém řízení organizace.

"Musím přiznat, že jsem si neuměla přesně představit, co může být náplní kurzu kreativní výuky anglického jazyka. Kurz ale naprosto předčil všechna má očekávání. Oba týdny v Anglii probíhaly ve smyslu zábavného učení, představení nových metod pro výuku i nepopulárních gramatických úseků jako jsou časy, frázová slovesa nebo anglické idiomy",...