EPR -  EVROPSKÝ PLÁN ROZVOJE

Cíl a zaměření školy: kvalitně připravit žáky na budoucí život v Evropské Unii

EPR vychází z dlouhodobého záměru školy.

Potřeby školy

 • Zajistit profesní rozvoj a zvyšování kvalifikace zaměstnanců - zvýšení jazykové vybavenosti pedagogů, školení v metodě CLIL, zvýšení ICT kompetencí pedagogů, efektivní využívání ICT techniky v jazycích, zvýšení kompetencí koordinátora projektů, aby byl v budoucnu schopen vést více mezinárodních projektů a měl potřebné znalosti k jejich úspěšné organizaci, zvýšit kompetence vedení školy, aby pružně reagovalo na nové návrhy a nápady pedagogů, odpovídalo na nově vyvstávající výzvy učící se organizace.
 • Zvýšit jazykové kompetence žáků (samostatná komunikace v cizím jazyce)
 • Zavedení nových metod a forem do edukačního procesu
 • Aktivní zapojení do mezinárodních projektů a mobilit
 • Mobilita pracovníků a žáků školy
 • Vytváření podmínek pro výměnu informací prostřednictvím internetových platforem /eTwinning/

Oblast pro zlepšení

1. Oblast personální

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy

 • Podporovat profesní rozvoj pracovníků organizace na základě analýzy 
současného stavu a analýzy vzdělávacích potřeb a cílů pedagogů i organizace (viz dlouhodobý záměr školy).
 • Vytvoření plánu osobního rozvoje každého pracovníka, a to s ohledem na potřeby a angažovanost jednotlivců a cíle organizace. Součástí plánů osobního rozvoje je Evropské jazykové portfolio, včetně CV.
 • Zajištění rozvoje pracovníků formou interního i externího vzdělávání, kladení důrazu na vzdělávání v takových oblastech, které souvisejí s nově uplatňovanými metodami a formami práce a také důraz na zvyšování jazykových kompetencí (organizace interních školení, výměna zkušeností s českými i zahraničními kolegy v rámci mobilit a mezinárodní spolupráce, realizace projektů, studium interních zdrojů̊, samostudium na pracovišti, studium cizího jazyka, účast na externích školeních a seminářích, atd.).
 • Podpora dalšího vzdělávání v cizím jazyce (ICT kurzy, CLIL, alternativní metody ve
  výuce a jiné).
 • Navazující školení v metodě CLIL u vyučujících, prohloubení stávajících znalostí. Další jazykové vzdělávání pedagogů, kteří metodu CLIL chtějí zavádět ve svých předmětech.

Podpora nových členů pedagogického sboru, aby neznalost metody CLIL nebo nedostatečná jazyková vybavenost nebyla překážkou v jejich činnosti.

 • Podpora dalšího vzdělávání v ICT členů pedagogického sboru (externí i interní
  vzdělávání).
 • Podporovat vzdělávání i nepedagogických pracovníků, zvyšování jazykových a manažerských kompetencí.

2. Oblast vzdělávání

Zavedení nových metod a forem do edukačního procesu

 • Reagovat na nové trendy a metody ve vzdělávání a podpora vyučujících v nových vyučovacích metodách, prevence syndromu vyhoření, motivace k další činnosti.
 • Zavedení prvků alternativních a inovativních směrů do výuky, nových metod a přístupů̊
  (podpora sebehodnocení dětí a žáků, partnerský vztah mezi učitelem a žákem, tvořivá
  aktivita, činnostní učení, individualizace a diferenciace ve vyučování, kooperativní a prožitkové učení, atd.).

Zvýšení jazykových kompetencí žáků

 • Získat a udržet kvalitní učitele cizích jazyků, včetně rodilých mluvčí, zařazení aktivit v cizím jazyce do ostatních předmětů (metoda CLIL).

3. Oblast vnějších vztahů

Aktivní zapojení do mezinárodních projektů a mobility

 • Účast na seminářích a další vzdělávání v oblasti projektového managmentu
 • Návaznost na úspěšné projekty Erasmus + KA1 mobilita pracovníků a mládeže
 • Včasné reakce na nové výzvy k mezinárodním projektům

Mobilita pracovníků a žáků školy

 • Aktivní účast na mobilitách - zájezdy pobyty žáků a mládeže v zahraničí, být hostiteli
  pro zájezdy zahraničních žáků, účast na mezinárodních projektech, mobilita pracovníků školy
 • Posílení spolupráce s partnerskými školami. Důležitým cílem je navázání kontaktů a kvalitní spolupráce se základními školami a neziskovými organizacemi (vytváření,
  popř. spolupodílení se na projektové činnosti v rámci této spolupráce).

eTwinning

 • sdílením zkušeností s komunikační platformou eTwinning, šíření mezi žáky a pedagogy, postupné využívání platformy pro získávání a výměnu informací

Plány a opatření v oblasti mobility a spolupráce

Mobilitami pro pracovníky školy chceme zefektivnit práci vyučujících a podpořit je v jejich iniciativě.

Mobility budou vycházet z plánů osobního rozvoje pracovníka, které budou aktualizovány při osobním rozhovoru s vedením školy na začátku a závěru každého školního roku. Nově příchozím pedagogům bude nabídnuta možnost účastnit se mobilit s cílem zvýšení jazykových kompetencí a vzdělávání v používaných metodách organizace. Pro mobility budou vybrány kurzy, které korespondují s potřebami školy - jazykové kurzy, ICT kurzy, CLIL, vzdělávání nepedagogických pracovníků.

Mobility mládeže - posílení spolupráce s partnerskou základní školu M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji na Slovensku. V rámci této spolupráce chceme zvýšit povědomí mladých lidí o současné situaci, historii a vztazích mezi ČR a SR se zaměřením na současná média a populární hudbu.

Dopad v oblasti mobility

Získané schopnosti a zkušenosti související s profesním rozvojem pedagogů stejně̌ jako
osvojení osvědčených postupů využijeme k naplnění identifikovaných potřeb naší školy. Předpokládáme tedy zavedení inovativních postupů, metod a forem práce a alternativních prvků do výuky. Pracovníci školy, kteří se mobilit zúčastní, budou dále předávat své znalosti formou školení a prostřednictvím sdíleného úložiště. Předpokládáme zvýšení jazykových kompetencí, větší aktivizaci a motivaci pracovníků.

Zapojením do mezinárodního projektu se vytvoří podmínky pro vetší účast a zapojení žáků a mládeže. Rozšíří se tak nabídka mimoškolních aktivita a akcí navazujících na výuku. Pedagogové i žáci si poznáváním nových kultur historie a tradic zapojených zemí rozšíří obzory, získají mezinárodní srovnání, nadhled a celoživotní zážitky.

Realizací mezinárodního projektu dojde k navázání nových a prohloubení stávajících kontaktů a kvalitní spolupráce se základními školami a neziskovými organizacemi v zahraničí a dojde tak k podpoře internacionalizace školy.

V dalších letech bychom rádi navázali na úspěšné projekty.

Mobilita všech pracovníků a spolupráce s partnerskou školou M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji na Slovensku byla hodnocena pedagogy a žáky jako jedinečná příležitost k rozvíjení jazykových znalostí a kompetencí, poznávání nových kultur, historie a tradic zapojených zemí. 
Dochází k většímu respektování odlišnosti názorů a prohloubení pochopení individuality jedince a celého
národa.

Plánujeme

- opět zapojení klíčovéaktivity KA1.

 • aktivity profesního rozvoj (staff training) pedagogů a vedení školy v zahraničí, kde
  bychom se chtěli účastnit kurzů a školení v zahraničí.
 • Výměny mládeže - partnerství se Základní školou M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji

- stáže ve školách.

 • Výměna zkušeností a inspirace v metodě CLIL se školami, které metodu používajíEvropský plán rozvoje je živý dokument, který bude dle potřeby aktualizován.

Aktualizace dne 2. května 2017 v Pozořicích